LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ KICK OFF DỰ ÁN PHỐ CHỢ KHÂM ĐỨC